چو بیمارازشفاسرمست گردد                                           طبیب از فرط شادی مست گردد

خداشافی واین خود افتخاراست                                        که دستی با خدا همدست گردد

اول شهریور،زادروز حکیم ایرانی بو علی سینا و روز پزشک بر سپید پوشان عرصه سلامت مبارک